دسته: معافیت تحصیلیRSS
معافیت تحصیلی
۲۹ بهمن ۱۳۹۵
۲۱ دیدگاه

معافیت تحصیلی

ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی دانش آموزان دانشسراها ودانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه وهنرآموزان هنرستان ها وآموزشگاه های فنی وحرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها ازطرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسط کامل شناخته شده ودانشجویان وهنرجویان دانشگاهها وموسسات آموزش عالی اگر درحین تحصیل به سن مشمولیت برسند تازمانی که به تحصیلات خود…..